JOB SEARCH

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ KHÁCH SẠN 5 SAO

11/06/2022
I, CUSTOMER INFORMATION OF GOOD RECRUITMENT SERVICES
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là một khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Để đảm bảo vận hành Phòng Nhân sự, triển khai Mục đích và Giá trị của Tập đoàn trong toàn Khách sạn suôn sẻ và hiệu quả, khách sạn cần tuyển dụng vị trí: GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ.
Tuyen Dung Tot Services customer is a 5-star hotel in Hanoi. Due to development requirements, the hotel needs to recruit the position: HUMAN RESOURCE DIRECTOR.
 
II, JOB DESCRIPTION

Hành chính / Administration
· Đảm bảo các hoạt động trong bộ phận phải phù hợp với Chiến lược Tập đoàn, qua đó Kế hoạch Hành động của Khách sạn được thực hiện khi thích hợp.
Ensures that the Department’s activities are aligned with the Corporate Strategic Priorities and that the Hotel Actions have been implemented where appropriate.
· Thể hiện chức năng Nhân sự trong Ban Quản lý Điều hành của Khách sạn.
Represents the Human Resources function on the Hotel's Leadership Committee.
· Điều phối và giám sát các hoạt động của Phòng Nhân sự.
Co-ordinates and monitors the activities of the Human Resources Division.
· Soạn thảo và cập nhật Tài liệu Hướng dẫn Hoạt động của Bộ phận Nhân sự bao gồm bảng Mô tả công việc, Quy trình và Chính sách, Mẫu đơn, v.v.
Prepares and updates the Human Resources Departmental Operations Documents including Job Descriptions, Policies & Procedures and Forms etc.
· Đảm bảo tuân thủ theo các vấn đề luật pháp quy định về tuyển dụng và nhân viên.
Ensures that government-stipulated employee and employment legislations are strictly followed and implemented.
· Giám sát quản lý các chương trình phúc lợi của nhân viên, đảm bảo các phúc lợi đưa ra đều phải hợp lý và cạnh tranh với thị trường.
Oversees the Hotel's employee welfare programmes, ensuring that the benefits supplied are relevant and competitive in the local market place.
· Định kỳ tiến hành tổ chức các cuộc Họp giao ban trong bộ phận.
Conducts regular Departmental Communication Meetings.
 
Dịch vụ khách hàng / Customer Service
· Tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ của Khách sạn qua việc đào tạo cũng như trợ giúp các phòng ban đào tạo nhân viên nhằm cung cấp dịch vụ đặc biệt cho khách hàng.
Supports the Hotel’s focus on operations and service excellence by training and assisting others to train their associates to provide exceptional service to the Hotel’s customers (guests).
· Đảm bảo nhân viên Phòng Nhân sự đều cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, lịch sự và chu đáo đến nhân viên phòng ban khác (khách hàng nội bộ) và khách bên ngoài.
Ensures that Human Resources associates provide the appropriate level of professional, courteous and caring service to other employees (internal customers) and other visitors to the division.
· Xử lý tất cả các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng và khách hàng nội bộ theo cách thức chuyên nghiệp và lịch sự, theo dõi nhằm đảm bảo các vấn đề được giải quyết triệt để và thỏa đáng.
Handles all guest and internal customer complaints and inquiries in a courteous and efficient manner, following through to ensure problems are resolved satisfactorily.
· Tạo dựng mối liên hệ tương tác tốt với khách hàng và đồng nghiệp.
Maintains positive guest and colleague interactions with good working relationships.

Tài chính / Financial
· Hỗ trợ các vấn đề tài chính của Khách sạn thông qua việc quản lý chặt chẽ và hiệu quả.
Supports the financial objectives of the Hotel through proper and efficient management.
· Soạn thảo Ngân sách Nhân sự hàng năm và làm việc với các Phòng ban về định biên nhân sự.
Prepares the Annual Human Resources Budget and work with the Departments to prepare their staffing requirements.
· Duy trì biên chế nhân sự và hệ thống quỹ lương, hỗ trợ các Trưởng bộ phận tối đa hóa năng suất và giảm thiểu những chi phí lương không cần thiết.
Maintains efficient staffing levels and payroll systems, helping Division/Department Heads to maximise productivity and minimise unnecessary payroll costs.
· Nghiên cứu và đề xuất các gói phúc lợi/quyền lợi/khen thưởng cạnh tranh cho nhân viên.
Researches and proposes competitive compensation/benefits/incentive packages.
· Đảm bảo ngân sách hoạt động của phòng ban phải được tuân thủ triệt để, theo đó tất cả các nguồn chi phí được kiểm soát và các chi tiêu được duyệt hợp lý.
Ensures that the Department's operational budget is strictly adhered to, that all costs are controlled and expenditures are properly approved.
· Đảm bảo các luật lệ, chính sách và quy định của Khách sạn, Công ty và địa phương về việc lưu trữ các hồ sơ tài chính, giao dịch tiền tệ và việc cấp phép được thực hiện triệt để, bao gồm các báo cáo tài chính kịp thời và chính xác.
Ensures that all Hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information.

Tiếp thị / Marketing
· Đảm bảo các Chương trình Giao tiếp cho nhân viên được thực hiện và tăng cường nhận thức của nhân viên về Mục đích và Giá trị của Khách sạn.
Ensures that a strong Employee Communications Programme is implemented that maximises employee's awareness of Hotel Purpose and Values.
 
Vận hành / Operational
· Đảm bảo các Cơ sở vật chất dành cho nhân viên được quản lý và bảo trì tốt ở tiêu chuẩn hoạt động cao.
Ensures that Employee Facilities are well managed and maintained at a high standard of operation.
· Đại diện cho Khách sạn tại những buổi họp công đoàn và các hoạt động liên quan, làm việc chặt chẽ với Chuyên gia Nhân sự Vùng/ Khu vực và Ban Điều hành Khách sạn.
Represents the Hotel in union negotiations and related activities, working closely with the Area/Regional Human Resources Specialist and the Hotel Management Team accordingly.
 
Quản lý Con người / People Management
· Đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được đối xử công bằng và nhất quán như đã nêu trong các điều khoản và điều kiện làm việc, luật pháp địa phương, và các chính sách và quy trình của Công ty / Khách sạn.
Ensures that all employees are treated fairly and consistently as outlined in their terms and conditions of employment, local legislation, and company/Hotel policies and procedures.
· Giám sát qui trình tuyển dụng ứng viên cho Khách sạn, cung cấp thông tin cho các Trưởng bộ phận các giải pháp tuyển dụng hợp lý và hiệu quả.
Oversees the Hotel's recruitment and selection process, providing Division and Department Heads with effective and efficient recruitment solutions.
· Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực ở các cấp giám sát và cấp quản lý trong Khách sạn thông qua việc thực hiện bảng kế hoạch thành công của nhân viên, các chương trình huấn luyện/tư vấn và thông qua việc hỗ trợ Quản lý Đào tạo lựa chọn các khóa học Phát triển Năng lực Quản lý.
Supports the development of supervisory and management personnel in the Hotel, through the implementation of an effective succession plan, coaching/mentoring programme and by assisting the Learning Manager with selected Leadership Series courses.
· Giám sát quản lý chương trình đào tạo và phát triển cho toàn thể nhân viên.
Oversees the training and development function for all Hotel employees.
· Đảm bảo nhân viên Nhân sự được đào tạo kỹ lưỡng để họ có đầy đủ các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.
Ensures that the Human Resources employees are well trained and that they have the necessary skills to perform their duties in the most productive way.
· Quản lý hiệu quả và chuyên nghiệp các mối quan hệ với các đồng nghiệp ở tất cả các cấp bậc của Khách sạn, quan tâm đến phúc lợi, an toàn lao động và sự phát triển của họ.
Ensures a strong professional relationship with all levels of employees within the Hotel, taking an active interest in their welfare, safety and development.
· Đảm bảo nhân viên duy trì ngoại hình và diện mạo chuyên nghiệp, tuân thủ theo tiêu chuẩn diện mạo phòng ban và Khách sạn.
Ensures that employees maintain a high standard of personal appearance and hygiene and adhere to the Hotel and department’s grooming standards.
· Thường xuyên tổ chức và thực hiện các buổi Họp Đánh giá nhân viên, các buổi Thảo luận Phát triển nhân viên và hỗ trợ nhân viên đạt được các mục tiêu phấn đấu của mình. Đảm bảo những nhân viên này sẽ thực hiện tương tự với nhân viên cấp dưới của họ.
Conducts regular “Check-in” conversations and Performance Development Discussions with your team members and supports them in their professional development goals. Ensures that they in turn conduct the same with their employees.
· Giám sát và hỗ trợ việc thực hiện theo Mục đích của khách sạn; thể hiện và củng cố các Giá trị của khách sạn và các Hành vi năng lực Lãnh đạo.
Oversees and supports the implementation of Hotel Purpose; demonstrating and reinforcing Hotel’s Values and Leadership Profile behaviours.
· Khuyến khích động viên nhân viên phải sáng tạo và cải tiến, thử thách nhân viên và ghi nhận những đóng góp của họ cho sự thành công trong công việc.
Encourages employees to be creative and innovative, challenging and recognising them for their contribution to the success of the operation.
· Làm việc chặt chẽ với phòng ban của mình và các cơ quan ban ngành nhằm hỗ trợ các chương trình vì cộng đồng CSR của khách sạn bao gồm RiseHY.
Work closely with the team and community-based organisations to support Hotel’s and Hotel’s CSR programmes including RiseHY.
· Đảm bảo rằng tất cả nhân viên phải hoàn toàn hiểu rõ và tuân thủ điều lệ và quy định của Công ty.
Ensures that all employees have a complete understanding of and adhere to employee rules and regulations.
· Đảm bảo rằng nhân viên tuân theo nội qui, chính sách và quy định của Khách sạn, Công ty và địa phương về các vấn đề liên quan đến an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.
Ensures that employees follow all Hotel, company and local rules, policies and regulations relating to fire and hazard safety, and security.
· Hỗ trợ phản hồi kết quả cuộc Điều tra Khảo sát Ý kiến nhân viên và đảm bảo những thay đổi liên quan sẽ được thực thi.
Feedbacks the results of the Colleague Experience Survey and ensures that the relevant action plans are implemented.

Nhiệm vụ khác / Other Duties

· Tham gia và đóng góp vào tất cả các buổi họp theo yêu cầu.
Attends and contributes to all meetings as required.
· Tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu.
Attends training sessions as and when required.
· Có kiến thức pháp luật về qui định trong mối quan hệ với nhân viên và Công ty.
Is knowledgeable in statutory legislation in employee and industrial relations.
· Hiểu rõ và tuân thủ nghiêm ngặt các nội qui và qui định được thể hiện trong Sổ tay Nhân viên và các chính sách của Khách sạn liên quan đến phòng chống cháy nổ, vệ sinh, sức khỏe và an toàn lao động.
Understands and strictly adheres to Rules and Regulations established in the Employee Handbook and the Hotel’s policies concerning fire, hygiene and health and safety.
· Đảm bảo tiêu chuẩn cao về diện mạo cá nhân
Ensures high standards of personal presentation and grooming.
· Duy trì mối quan hệ vững mạnh, chuyên nghiệp với các đại diện từ các Khách sạn đối thủ cạnh tranh, các đối tác kinh doanh và các tổ chức có liên quan khác.
Maintains strong, professional relationship with the relevant representatives from competitor Hotels, business partners and other organisations.
· Đáp ứng với những thay đổi liên quan đến công việc của bộ phận Nhân sự theo quy định của ngành, Công ty và Khách sạn.
Responds to changes in the Human Resources function as dictated by the industry, company and Hotel.
· Thực hiện các nhiệm vụ và chịu các trách nhiệm khác theo sự phân công của cấp trên.
Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.

 
III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
University graduate or higher
- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các Khách Sạn 5 sao.
At least 5 years of experience working in a similar position at 5 star hotels.
- Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH
Mastering the Labor Code, the Law on Personal Income Tax, the Law on Health Insurance, and Social Insurance
- Kỹ năng tốt về việc lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc cho bộ phận và cá nhân.
Good skills in planning, setting work goals for the department and individually.
- Kỹ năng tốt về công tác kiểm soát, lập báo cáo, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột.
Good skills in control, reporting, problem solving, conflict resolution.
- Làm việc độc lập/theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc
Working independently/in a team, able to withstand high pressure at work
- Sử dụng tốt tiếng Anh với các kỹ năng nghe nói, đọc, viết.
Good at English with listening, speaking, reading and writing skills.
- Trung thực, chân thành, nhiệt tình, cởi mở và dễ thích nghi.
Honest, sincere, enthusiastic, open and adaptable.
- Có phong cách làm việc năng động và chuyên nghiệp.
Have a dynamic and professional working style.

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Mức lương cao hưởng theo năng lực
High salary based on ability
- Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
Paid social insurance (health insurance, social insurance)
- Được tăng cấp lương theo thâm niên
Salary increase according to seniority
- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động
Being involved in a dynamic young environment

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0