JOB SEARCH

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH MẢNG QLKT VH

01/10/2021
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là tập đoàn đa ngành nghề. Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: TRỢ LÝ CHỦ TỊCH MẢNG QLKT VH

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Chuyên môn:
TRÁCH NHIỆM                                                        

 • Chịu trách nhiệm trước Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc Khối QLKT VH (theo phạm vi quản lý được phân công) về tiến độ, chất lượng toàn bộ các công việc được phân công thực hiện;
 • Trực tiếp chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ phận mà được giao phụ trách quản lý;
 • Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và các công việc theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Tập Đoàn;
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng trong thực hiện công việc đạt hiệu quả cao;
 • Chấp hành các quyết định của Ban Lãnh đạo Tập Đoàn;
 • Tuân thủ nội quy, quy định của Tập Đoàn;
 • Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định của Tập Đoàn;
 • Chịu sự điều động công tác của Ban Lãnh đạo Tập Đoàn tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành
NHIỆM VỤ
 1. Quản lý, giám sát ngân sách vận hành
Quản lý, giám sát, thẩm định công tác lập kế hoạch ngân sách chi phí
 • Quản lý, giám sát các đối tác quản lý khách sạn lập kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động của khách sạn theo đúng thời hạn mà Tập Đoàn và các đối tác quản lý khách sạn đã thống nhất.
 • Thẩm định các kế hoạch ngân sách theo năm và các báo cáo dự tính ngân sách theo tháng của khách sạn mà các đối tác quản lý khách sạn lập và trình TGĐ/ PTGĐ được ủy quyền phê duyệt.
Kiểm tra và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch ngân sách định kỳ
 • Kiểm tra định kỳ việc thực hiện kế hoạch ngân sách của các đối tác quản lý khách sạn nhằm đảm bảo các đối tác quản lý khách sạn thực hiện nhiệm vụ đúng theo kế hoạch ngân sách chi phí đã đề ra.
 • Thẩm định các yêu cầu phát sinh vượt ngoài phạm vi và nội dung được ủy quyền, bao gồm những chi phí vận hành vượt ngân sách, hay những chi phí không nằm trong kế hoạch ngân sách trong quá trình vận hành khách sạn
Đánh giá hiệu quả kinh doanh của các đối tác quản lý 
 • Đốc thúc, tiếp nhận và tổng hợp các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chi phí định kỳ của các đối tác quản lý khách sạn
 • Đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch ngân sách của các đối tác quản lý khách sạn dựa trên các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Quản lý các chính sách, thủ tục tín dụng và thu nợ
Báo cáo tình hình kết quả kinh doanh của các đối tác quản lý khách sạn cho Ban Lãnh đạo
 • Báo cáo tình hình kết quả kinh doanh của các đối tác quản lý khách sạn cho Ban Lãnh đạo theo định kỳ và đột xuất
  1. Quản lý, giám sát kinh doanh, tiếp thị
Quản lý danh mục các đối tác đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các khách sạn tại các dự án BĐS nghỉ dưỡng
 • Quản lý danh mục các đối tác đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các khách sạn tại các dự án BĐS nghỉ dưỡng
Quản lý, giám sát các đối tác quản lý khách sạn trong công tác lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị của khách sạn
 • Quản lý, giám sát các đối tác quản lý khách sạn trong công tác lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị của khách sạn
 • Thẩm định và phê duyệt các kế hoạch kinh doanh của khách sạn mà các đối tác quản lý khách sạn lập
Thẩm định và phê duyệt các chương trình marketing và thúc đẩy bán hàng (các sự kiện, các bài quảng bá khách sạn, các chính sách ưu đãi,…) do các đối tác quản lý khách sạn xây dựng
 • Quản lý, giám sát các đối tác quản lý khách sạn trong công tác xây dựng các chương trình marketing, thúc đẩy bán hàng
 • Đốc thúc các đối tác QLKS liên tục đưa ra các chiến lược/ chương trình bán hàng, khuyến mãi, và tiếp thị phù hợp cho từng giai đoạn dựa trên kiến thức chuyên môn, đặc điểm thị trường, tình hình kinh doanh và mục tiêu đề ra.
 • Liên tục theo dõi các kênh bán hàng của khách sạn và các đối thủ cạnh tranh, cập nhật các chiến lược giá, cũng như các chương trình khuyến mãi đang được áp dụng.
 • Thẩm định và phê duyệt các chương trình marketing và thúc đẩy bán hàng (các sự kiện, các bài quảng bá khách sạn, các chính sách ưu đãi,…) do các đối tác quản lý khách sạn xây dựng
Giám sát, kiểm tra việc triển khai các chương trình marketing và thúc đẩy bán hàng, các chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động (tăng doanh thu, tối ưu chi phí)
 • Thường xuyên thu thập các số liệu kinh doanh từ khách sạn liên quan đến Sales & Marketing, như: ADR, Occ, RevPar, nguồn khách, kênh bán, phân khúc thị trường, chiến lược giá, hiệu quả kinh doanh, v.v.. Đánh giá, và đưa ra đề xuất nhằm tối ưu doanh thu.
 • Tiến hành khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh, kinh tế và thương mại để xác định thị trường tiềm năng cũng như chiến lược giá đúng đắn cho khách sạn
 • Tham gia các hội thảo, hội nghị, các hoạt động quảng cáo, triển lãm thương mại, các sự kiện liên quan đến ngành khách sạn, cũng như du lịch.
 • Phối hợp với QLKS, tạo và duy trì các mối quan hệ với truyền thông, báo giới, các công ty lữ hành, các công ty đa quốc gia, khách hàng tiềm năng, cũng như các lãnh sự quán và các tổ chức kinh doanh, v.v.. 
 • Giám sát, kiểm tra việc triển khai các chương trình marketing và thúc đẩy bán hàng, các chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động (tăng doanh thu, tối ưu chi phí)
 • Đề xuất điều chỉnh các chương trình marketing và thúc đẩy bán hàng, các chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động (khi cần thiết)
Báo cáo tình hình thực hiện các kế hoạch kinh doanh, tiếp thị của các đối tác quản lý khách sạn cho Ban Lãnh đạo
 • Đốc thúc các đối tác quản lý khách sạn lập và nộp báo cáo tình hình kinh doanh và tiếp thị định kỳ nhằm đảm bảo các đối tác quản lý khách sạn thực hiện nhiệm vụ đúng theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
 • Định kỳ báo cáo kết quả triển khai các kế hoạch kinh doanh, tiếp thị của các đối tác quản lý khách sạn tới Ban lãnh đạo
  1. Quản lý, giám sát mua sắm
Quản lý danh mục các đối tác cung cấp hàng hóa dịch vụ cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng
 • Quản lý danh mục các đối tác cung cấp hàng hóa dịch vụ cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng
Thẩm định kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ cho từng dự án (phối hợp với Phòng Mua sắm tập trung), được lập bởi các đối tác quản lý khách sạn trong quá trình QLKT VH
 • Thẩm định kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ cho từng dự án (phối hợp với Phòng Mua sắm tập trung), được lập bởi các đối tác quản lý khách sạn trong quá trình QLKT VH
 • Thẩm định các yêu cầu mua hàng phát sinh ngoài ngân sách của các đối tác quản lý khách sạn, bao gồm:
 • Các yêu cầu mua sắm trang thiết bị, mua hàng hóa phục vụ hoạt động của khách sạn
 • Các yêu cầu mua sắm công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ bảo trì và bảo dưỡng khách sạn, sử dụng nguồn quỹ Bảo trì bảo dưỡng (FFE)
Giám sát, kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch mua sắm của các đối tác quản lý khách sạn
 • Giám sát, kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch mua sắm của các đối tác quản lý khách sạn
 • Hậu kiểm việc mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ vận hành khách sạn
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch mua sắm của các đối tác quản lý khách sạn cho Ban Lãnh đạo
 • Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch mua sắm của các đối tác quản lý khách sạn cho Ban Lãnh đạo
  1. Kiểm tra, giám sát vận hành kỹ thuật
Căn cứ vào hợp đồng QLKT VH đã ký kết:
Kiểm tra, giám sát các đối tác quản lý khách sạn về chất lượng vận hành kỹ thuật cho từng khách sạn (thông qua việc yêu cầu lập báo cáo hoặc thông qua kiểm tra trực tiếp)

 • Xem xét đánh giá các kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ của các đối tác quản lý khách sạn đối với tất cả các hệ thống MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing)
 • Đốc thúc các đối tác quản lý khách sạn lập và nộp báo cáo kiểm tra tình hình hệ thống kỹ thuật tại các khách sạn nhằm đảm bảo các hệ thống kỹ thuật của các khách sạn vận hành, hoạt động hiệu quả và phát hiện kịp thời các trường hợp hỏng hóc, sai sót, lỗi ,…
 • Thực hiện trực tiếp các cuộc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo) tại các khách sạn nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp hỏng hóc, cần sửa chữa nhưng chưa được phát hiện bởi đối tác quản lý khách sạn. Trường hợp phát hiện có hỏng hóc, sai sót, trực tiếp yêu cầu các đối tác quản lý khách sạn tiến hành sửa chữa theo quy trình đã được thống nhất.
Đầu mối tiếp nhận và kết nối các phòng ban chuyên môn của chủ đầu tư trong công tác thẩm định giải pháp, phương án, ngân sách, chất lượng, tiến độ công tác sửa chữa liên quan đến kỹ thuật xây dựng (sửa chữa trần, tường, sàn,…), kỹ thuật cơ điện (điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, thang máy,…) và các trang thiết bị khác tại các khách sạn
 • Thẩm định giải pháp, phương án, ngân sách, chất lượng, tiến độ công tác sửa chữa liên quan đến kỹ thuật xây dựng (sửa chữa trần, tường, sàn,…), kỹ thuật cơ điện (điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, thang máy,…) và các trang thiết bị khác tại các khách sạn
 • Phân tích đánh giá ngân sách vận hành kỹ thuật do QLKS thiết lập
 • Phân tích chi phí vận hành liên quan đến sửa chữa bảo trì để đánh giá hiệu quả hoạt động của KS/KND và báo cáo khi phát hiện bất cập
 • Tham vấn và đảm bảo sự tuân thủ các văn bản pháp quy liên quan đến hệ thống PCCC, hệ thống điện, nước, nước thải, các thiết cơ khí, v.v… của các KS/KND
 • Kiểm tra, giám sát các quy trình vận hành liên quan đến mảng kỹ thuật, chất lượng vận hành kỹ thuật cho từng khách sạn (thông qua việc yêu cầu lập báo cáo hoặc thông qua kiểm tra trực tiếp)
Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban Lãnh đạo về tình hình thực hiện công tác vận hành kỹ thuật của các đối tác quản lý khách sạn
 • Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban Lãnh đạo về tình hình thực hiện công tác vận hành kỹ thuật của các đối tác quản lý khách sạn
  1. Quản lý, giám sát chất lượng dịch vụ
Căn cứ vào hợp đồng QLKT VH đã ký kết:
Giám sát, kiểm tra các đối tác quản lý khách sạn về chất lượng dịch vụ vận hành cho từng khách sạn (thông qua việc yêu cầu lập báo cáo hoặc thông qua kiểm tra trực tiếp)

 • Đốc thúc các đối tác quản lý khách sạn lập và nộp báo cáo quản lý vận hành định kỳ và đột xuất nhằm giám sát chất lượng dịch vụ trong công tác quản lý vận hành tại các khách sạn
 • Thực hiện trực tiếp các cuộc kiểm tra chất lượng dịch vụ của các đối tác quản lý tại các khách sạn định kỳ hoặc đột xuất
 • Trực tiếp yêu cầu các đối tác quản lý khách sạn đưa ra các điều chỉnh cần thiết về chất lượng dịch vụ vận hành cho từng khách sạn
Giám sát công tác đặt phòng và chăm sóc khách hàng VIP của chủ đầu tư theo danh sách được Ban lãnh đạo TẬP ĐOÀN phê duyệt
 • Giám sát công tác đặt phòng và chăm sóc khách hàng VIP của chủ đầu tư theo danh sách được CT HĐQT, PCT HĐQT và TGĐ Tập Đoàn phê duyệt.
Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban Lãnh đạo về các phàn nàn, khiếu nại từ khách hàng, phục vụ công tác xử lý các phàn nàn, khiếu nại mang tính cấp bách, có thể dẫn đến khủng hoảng
 • Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban Lãnh đạo về các phàn nàn, khiếu nại từ khách hàng, phục vụ công tác xử lý các phàn nàn, khiếu nại mang tính cấp bách, có thể dẫn đến khủng hoảng
  1. Quản lý, giám sát nhân sự
Căn cứ vào hợp đồng QLKT VH đã ký kết:
Tham gia phỏng vấn, tuyển dụng và quyết định các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các đối tác quản lý khách sạn

 • Tham gia phỏng vấn, tuyển dụng và quyết định các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các đối tác quản lý khách sạn, như Tổng Quản Lý, Giám đốc tài chính kế toán.
 • Thẩm định và đánh giá định biên nhân sự/các yêu cầu tuyển dụng của BQLVH, trình lên CTHĐQT các ý kiến thẩm định hoặc phê duyệt trong phạm vi được phân quyền
Thẩm định, phê duyệt và cập nhật, điều chỉnh ngân sách lương hàng năm (bao gồm mức lương cho từng vị trí) do các đối tác quản lý khách sạn lập
 • Thẩm định, phê duyệt và cập nhật, điều chỉnh ngân sách lương hàng năm (bao gồm mức lương cho từng vị trí) do các đối tác quản lý khách sạn lập
Giám sát hoạt động nhân sự của các đối tác quản lý khách sạn, bao gồm các quyết định điều chỉnh lương, điều chuyển nhân sự, tuyển mới, cắt giảm nhân sự và các biến động nhân sự khác
 • Giám sát hoạt động nhân sự của các đối tác quản lý khách sạn, bao gồm các quyết định điều chỉnh lương, điều chuyển nhân sự, tuyển mới, cắt giảm nhân sự và các biến động nhân sự khác
QUYỀN HẠN:
 • Được hưởng lương, thưởng, các chế độ của Tập đoàn. Được đáp ứng đủ điều kiện lao động bao gồm công cụ, dụng cụ, địa điểm làm việc và sự hướng dẫn từ lãnh đạo, từ đồng nghiệp;
 • Có quyền phân công và đôn đốc thực hiện công việc đối với nhân viên thuộc phạm vi quản lý;
 • Yêu cầu các bộ phận trong công ty hỗ trợ và giải trình các vấn đề trong quá trình thực hiện các công việc liên quan;
 • Có quyền kiến nghị, đề xuất với Tổng Giám đốc & Chủ Tịch HĐQT về các vấn đề có liên quan đến công tác chuyên môn.
III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CẦN CÓ:

 • Có năng lực bao quát công việc trong phạm vi kiểm soát tất cả hoạt động của khách sạn.
 • Chủ động trao đổi với Phòng QLVH KS về các vấn đề và giải pháp giải quyết vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả hoạt động khách sạn.
 • Chủ động báo cáo, trao đổi với TGĐ/PTGĐ Khối QLVH KS các vấn đề kịp thời và đảm bảo các vấn đề được giải quyết triệt để.
 • Chủ động phối hợp, thúc đẩy các phòng ban liên quan để công việc được giải quyết triệt để.
 • Linh hoạt trong cách thức tiếp cận và trao đổi, đồng thời vẫn rất quyết liệt để đảm bảo các giải pháp đã thống nhất được Phòng QLVH KS thực hiện triệt để.
 • Có khả năng kết nối được các bên liên quan, kết nối được đội ngũ, đào tạo và phát triển được đội ngũ.
HỌC VẤN, KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG YÊU CẦU:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Đầu tư, Quản lý khách sạn.
 • Có ít nhất 10 đến 15 năm làm việc trong công việc quản lý tài sản, kiểm soát tài chính, trong đó có ít nhất 6 năm trong lĩnh vực dịch vụ du lịch hoặc khách sạn.
 • Có các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực Quản lý khách sạn là một lợi thế.
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm tin học liên quan;
 • Có khả năng nghe nói và giao tiếp tiếng Anh;
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt. Có khả năng tổng hợp, phân tích sự kiện và khả năng giải quyết tình huống tốt;
 • Trung thực và cẩn thận. Có sức khỏe đảm bảo công tác tốt và ý thức gắn bó xây dựng công ty lâu dài;
IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
 • Mức lương cao hưởng theo năng lực
 • Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
 • Được tăng cấp lương theo thâm niên
 • Được tham gia vào môi trường trẻ năng động
 • Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
 
 


Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0