JOB SEARCH

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

07/06/2021
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là tập đoàn đa ngành nghề. Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Chịu trách nhiệm trước Phó Tổng giám đốc/ Giám đốc Khối QLKT VH (theo phạm vi quản lý được phân công) về tiến độ, chất lượng toàn bộ các công việc được phân công thực hiện.
 • Hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc Khối QLKT VH (theo phạm vi quản lý được phân công) trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Phòng QLKT VH Bất động sản và trực tiếp chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ phận mà được giao phụ trách quản lý.
 • Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và các công việc theo sự phân công của Ban Lãnh đạo TẬP ĐOÀN.
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng trong thực hiện công việc đạt hiệu quả cao.
 • Chấp hành các quyết định của Ban Lãnh đạo Tập Đoàn.
 • Tuân thủ nội quy, quy định của Tập Đoàn.
 • Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định của Tập Đoàn.
 • Chịu sự điều động công tác của Ban Lãnh đạo Tập Đoàn tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành
NHIỆM VỤ
 1. Xây dựng, giám sát các tiêu chuẩn, quy trình, chính sách quản lý khai thác vận hành BĐS (dịch vụ và cho thuê)
Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, quy chế, các biểu mẫu báo cáo cho các BQL TN/KĐT/TTTM trong hoạt động dịch vụ và cho thuê
 • Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, quy chế, các biểu mẫu báo cáo cho các BQL TN/KĐT/TTTM trong hoạt động dịch vụ và cho thuê
 • Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy chế, các biểu mẫu báo cáo dựa trên những đề xuất / góp ý từ các BQL TN/KĐT/TTTM
Xây dựng chính sách khoán (hệ số khoán, quy định khoán, chỉ tiêu khoán,…) để phân bổ và giao chỉ tiêu khoán cho các đơn vị thực hiện khai thác cho thuê
 • Chủ trì xây dựng đơn giá cho thuê, chính sách khoán (hệ số khoán, quy định khoán, chỉ tiêu khoán,…)
 • Phân bổ, giao chỉ tiêu khoán cho các đơn vị thực hiện khai thác cho thuê dựa trên chính sách khoán đã xây dựng
Xây dựng mục tiêu và các biện pháp đo lường hiệu quả khai thác cho thuê đối với từng nhóm khách hàng
 • Thu thập dữ liệu từ các BQL TN/KĐT/TTTM, phân tích và dự báo doanh số
 • Xây dựng mục tiêu và các biện pháp đo lường hiệu quả khai thác cho thuê đối với từng nhóm đối tượng khách hàng cho các Dự án BĐS dựa trên dự báo
Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn áp dụng cho công tác chăm sóc khách hàng trong quá trình khai thác cho thuê, cung cấp dịch vụ và vận hành kỹ thuật tại các dự án BĐS
 • Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn áp dụng cho công tác chăm sóc khách hàng trong quá trình khai thác cho thuê, cung cấp dịch vụ và vận hành kỹ thuật tại các dự án BĐS
 • Hoàn thiện quy trình, tiêu chuẩn áp dụng cho công tác chăm sóc khách hàng dựa trên những đề xuất / góp ý từ các BQL TN/KĐT/TTTM
Tổ chức đào tạo, triển khai hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy chế, các biểu mẫu báo cáo
 • Tổ chức đào tạo, triển khai hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy chế, các biểu mẫu báo cáo cho các BQL TN/KĐT/TTTM
Kiểm tra, giám sát các BQL TN/KĐT/TTTM trong quá trình thực hiện các quy trình, quy chế, tiêu chuẩn đã xây dựng
 • Kiểm tra, giám sát nhân sự của các BQL TN/KĐT/TTTM trong quá trình thực hiện các quy trình, quy chế, tiêu chuẩn đã xây dựng
 • Đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý các vi phạm phát sinh trong quá trình thực hiện các quy trình, quy chế, tiêu chuẩn
Cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình, quy chế, các biểu mẫu báo cáo đảm bảo phù hợp với tình hình triển khai thực tiễn
 • Cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình, quy chế, các biểu mẫu báo cáo đảm bảo phù hợp với tình hình triển khai thực tiễn định kỳ 6 tháng/ lần
Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Ban Lãnh đạo về các chính sách quản lý vận hành, các phương án khai thác nhằm tối ưu hiệu quả khai thác các dự án BĐS của Tập Đoàn
 • Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Ban Lãnh đạo về các chính sách quản lý vận hành, các phương án khai thác nhằm tối ưu hiệu quả khai thác các dự án BĐS của Tập Đoàn
  1. Quản lý, điều hành và giám sát ngân sách vận hành (dịch vụ và cho thuê)
Thẩm định và trình duyệt các kế hoạch ngân sách, chi phí hoạt động vận hành (dịch vụ và cho thuê) theo năm/ quý/ tháng của các dự án BĐS mà các BQL TN/KĐT/TTTM lập
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc các BQL TN/KĐT/TTTM lập kế hoạch ngân sách năm/ quý/ tháng trong hoạt động dịch vụ và cho thuê
 • Thẩm định các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách, chi phí hoạt động vận hành theo năm/ quý/ tháng của các dự án BĐS mà các BQL TN/KĐT/TTTM lập, và trình Ban Lãnh đạo phê duyệt.
Thẩm định và trình duyệt các yêu cầu chi phí phát sinh ngoài ngân sách trong quá trình vận hành BĐS
 • Thẩm định và trình Ban lãnh đạo phê duyệt các yêu cầu chi phí phát sinh ngoài ngân sách trong quá trình vận hành BĐS, bao gồm:
  • Các yêu cầu mua sắm trang thiết bị, mua hàng hóa phục vụ hoạt động của các dự án BĐS
  • Các yêu cầu mua sắm công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ bảo trì và bảo dưỡng các dự án BĐS
  • Chi phí thuê tổ đội, các nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, các chi phí khác theo thực tế
Kiểm tra, điều hành và giám sát việc thực hiện kế hoạch ngân sách trong thực tế
 • Kiểm tra, điều hành và giám sát việc thực hiện kế hoạch ngân sách trong thực tế của các BQL TN/KĐT/TTTM
 • Tổ chức Tổng thanh tra các cơ sở định kỳ hàng quý/năm
 • Thực hiện kiểm soát các khoản đầu tư, mua sắm lớn tại các cơ sở
 • Thực hiện hậu kiểm đối với các khoản mua sắm do đơn vị được ủy quyền thực hiện.
Cập nhật kế hoạch ngân sách, chi phí hoạt động vận hành đảm bảo phù hợp với tình hình triển khai thực tế
 • Cập nhật kế hoạch ngân sách, chi phí hoạt động vận hành đảm bảo phù hợp với tình hình triển khai thực tế
 • Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, nâng cao vận hành.
Hoàn thành chỉ tiêu thu hồi công nợ phí dịch vụ, phí thuê (văn phòng/TTTM), phí quản lý (khu cư dân) và tỷ lệ lấp đầy khu Văn phòng/TTTM
 • Hoàn thành chỉ tiêu thu hồi công nợ phí dịch vụ, phí thuê (văn phòng/TTTM), phí quản lý (khu cư dân) và tỷ lệ lấp đầy khu Văn phòng/TTTM
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách, chi phí hoạt động định kỳ cho Ban Lãnh đạo
 • Đôn đốc các BQL TN/KĐT/TTTM lập và nộp báo cáo tình hình kinh doanh và chi phí định kỳ để đảm bảo công tác quản lý vận hành dự án BĐS đúng theo kế hoạch và ngân sách chi phí đã đề ra
 • Tổng hợp, kiểm tra báo cáo và việc thực hiện ngân sách chi phí chi tiêu
 • Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách, chi phí hoạt động định kỳ cho Ban Lãnh đạo
  1. Quản lý, điều hành và giám sát khai thác cho thuê
Điều hành, kiểm tra, giám sát các BQL TN/KĐT/TTTM trong việc triển khai hoạt động cho thuê sàn dịch vụ thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại theo các chính sách đã được phê duyệt
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng thuê sàn dịch vụ thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại
 • Xác định mục tiêu cho thuê và đề xuất giải pháp tối ưu doanh thu cho thuê
 • Tổ chức công tác nghiệm thu, tiếp nhận bàn giao từ Khối xây dựng các tòa nhà văn phòng, TTTM, khu dân cư mở mới
 • Kiểm tra, giám sát P. Leasing và maketing Công ty Khai thác vận hành BĐS và các BQL TN/KĐT/TTTM trong việc triển khai hoạt động cho thuê sàn dịch vụ thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, các chương trình Marketing nhằm thu hút khách mua sắm và hỗ trợ gia tăng doanh thu cho khách thuê theo các chính sách đã được phê duyệt
 • Tiếp nhận và tổng hợp các báo cáo định kỳ hàng tuần/ tháng/ quý về kết quả hoạt động khai thác cho thuê (do các BQL TN/KĐT/TTTM lập)
 • Quản lý Hợp đồng thuê (ký kết, gia hạn, thanh lý, thay đổi pháp nhân) của khách thuê Văn phòng, TTTM.
Đánh giá hiệu quả khai thác và sử dụng các dự án BĐS
 • Kiểm soát và thúc đẩy kinh doanh của gian hàng đảm bảo kiểm soát được tỷ lệ thanh lý hợp đồng thuê, tỷ lệ lấp đầy của TTTM.
 • Đánh giá hiệu quả khai thác và sử dụng các dự án BĐS để có phương án điều chỉnh kế hoạch, chính sách phù hợp cho từng thời kỳ.
Đề xuất phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch và chính sách cho thuê phù hợp cho từng thời kỳ (phối hợp với Phòng Kinh doanh Bất động sản)
 • Đề xuất phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch và chính sách cho thuê phù hợp cho từng thời kỳ (phối hợp với Phòng Kinh doanh Bất động sản)
Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động cho thuê sàn dịch vụ thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại tới Ban Lãnh đạo
 • Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động cho thuê sàn dịch vụ thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại tới Ban Lãnh đạo
  1. Quản lý, điều hành và giám sát chất lượng dịch vụ
Điều hành, giám sát, kiểm tra định kỳ về chất lượng dịch vụ quản lý vận hành các dự án BĐS (chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất, lễ tân, phục vụ, quản lý cảnh quan, vệ sinh, an toàn, an ninh, các dịch vụ đi kèm,…);
 • Điều hành, giám sát, kiểm tra định kỳ về chất lượng dịch vụ quản lý vận hành các dự án BĐS (chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất, lễ tân, phục vụ, quản lý cảnh quan, vệ sinh, an toàn, an ninh, các dịch vụ đi kèm,…)
 • Tổ chức triển khai các chương trình chăm sóc khách thuê, khách mua sắm (văn phòng/TTTM), chăm sóc và kết nối cộng đồng cư dân (khu dân cư)
 • Hỗ trợ/ Cung cấp thông tin tới các Bộ phận liên quan nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng
Xử lý các khiếu nại mang tính cấp bách, có thể dẫn đến khủng hoảng (phối hợp với Phòng MKT, Phòng KD Bất động sản, Phòng Pháp chế và các Phòng ban liên quan khác)
 • Trực tiếp tiếp nhận báo cáo về các vụ việc khiếu nại của khách thuê/khách mua sắm/cư dân
 • Xử lý các khiếu nại mang tính cấp bách, có thể dẫn đến khủng hoảng (phối hợp với Phòng Marketing, Phòng KD Bất động sản, Phòng Pháp chế và các Phòng ban liên quan khác)
Đánh giá chất lượng dịch vụ tại các dự án BĐS
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành tại các dự án BĐS của các BQL TN/KĐT/TTTM dựa trên các tiêu chí đo lường hiệu quả dịch vụ đã được xây dựng
Đề xuất các điều chỉnh cần thiết trong công tác cung cấp dịch vụ quản lý vận hành cho từng dự án BĐS (theo định kỳ và đột xuất)
 • Đề xuất các điều chỉnh cần thiết trong công tác cung cấp dịch vụ quản lý vận hành cho từng dự án BĐS (theo định kỳ và đột xuất)
Báo cáo về tình hình chất lượng dịch vụ tại các dự án BĐS cho Ban Lãnh đạo
 • Kiểm tra báo cáo về chất lượng dịch vụ tại các dự án BĐS (do các BQL TN/KĐT/TTTM lập)
 • Báo cáo về tình hình chất lượng dịch vụ tại các dự án BĐS cho Ban Lãnh đạo
  1. Quản lý, điều hành và giám sát vận hành kỹ thuật
Điều hành công tác vận hành kỹ thuật của các BQL TN/KĐT/TTTM theo phương thức quản lý tập trung để tối ưu hóa nguồn lực về vận hành kỹ thuật tại các dự án BĐS
 • Điều hành công tác vận hành kỹ thuật của các BQL TN/KĐT/TTTM theo phương thức quản lý tập trung để tối ưu hóa nguồn lực về vận hành kỹ thuật tại các dự án BĐS
 • Xây dựng và kiểm soát định mức tiêu hao năng lượng, dịch vụ thuê ngoài, vật tư vật liệu tiêu hao
Giám sát, kiểm tra các BQL TN/KĐT/TTTM trong lĩnh vực quản lý vận hành kỹ thuật
 • Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật tại các dự án BĐS
 • Giám sát, kiểm tra các BQL TN/KĐT/TTTM trong lĩnh vực quản lý vận hành kỹ thuậ
Thẩm định chất lượng, tiến độ công tác sửa chữa liên quan đến kỹ thuật xây dựng (sửa chữa trần, tường, sàn,…) và kỹ thuật cơ điện (điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, thang máy,…) tại các dự án BĐS
 • Thực hiện các cuộc kiểm tra tại dự án BĐS nhằm phát hiện các trường hợp hỏng hóc, cần sửa chữa và trực tiếp yêu cầu các BQL TN/KĐT/TTTM tiến hành sửa chữa theo quy trình
 • Thẩm định chất lượng, tiến độ công tác sửa chữa liên quan đến kỹ thuật xây dựng (sửa chữa trần, tường, sàn,…) và kỹ thuật cơ điện (điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, thang máy,…) tại các dự án BĐS
Đề xuất các điều chỉnh cần thiết trong công tác vận hành kỹ thuật cho từng dự án BĐS (theo định kỳ và đột xuất)
 • Đề xuất các điều chỉnh cần thiết trong công tác vận hành kỹ thuật cho từng dự án BĐS (theo định kỳ và đột xuất)
Báo cáo về tình hình vận hành kỹ thuật tại các dự án BĐS cho Ban Lãnh đạo
 • Báo cáo về tình hình vận hành kỹ thuật tại các dự án BĐS cho Ban Lãnh đạo
QUYỀN HẠN:
 • Được hưởng lương, thưởng, các chế độ của Tập đoàn. Được đáp ứng đủ điều kiện lao động bao gồm công cụ, dụng cụ, địa điểm làm việc và sự hướng dẫn từ lãnh đạo, từ đồng nghiệp.
 • Có quyền phân công và đôn đốc thực hiện công việc đối với nhân viên thuộc phạm vi quản lý.
 • Có quyền yêu cầu các bộ phận trong công ty hỗ trợ và giải trình các vấn đề trong quá trình thực hiện các công việc liên quan.
 • Có quyền kiến nghị, đề xuất với Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc Khối QLKT VH (theo phạm vi quản lý được phân công), TGĐ & Chủ Tịch HĐQT về các vấn đề có liên quan đến công tác chuyên môn.
III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CẦN CÓ:

 • Có năng lực tổ chức và quản lý công việc, chủ động đưa ra các giải pháp để xử lý các vấn đề phát sinh;
 • Chủ động báo cáo kịp thời, xin ý kiến chủ trương của Ban Lãnh đạo để giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong công việc;
 • Chủ động phối hợp, thúc đẩy các phòng ban liên quan để công việc được giải quyết triệt để;
 • Linh hoạt trong cách thức tiếp cận và trao đổi, đồng thời vẫn quyết liệt để đảm bảo các giải pháp đã thống nhất được giải quyết triệt để;
 • Có khả năng kết nối được các bên liên quan, kết nối được đội ngũ, đào tạo và phát triển được đội ngũ;
 • Có kiến thức chuyên sâu về quan hệ lao động và am hiểu tâm lý con người, xử lý thông tin và tư duy logic, kỹ năng xử lý xung đột
HỌC VẤN, KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG YÊU CẦU:
 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành tương đương.
 • Có ít nhất 8 đến 10 năm kinh nghiệm với vai trò Giám đốc/Trưởng phòng hoặc vị trí quản lý tương đương.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định, quản lý và điều hành Công ty.
 • Am hiểu pháp luật. Nắm vững và vận dụng thành thạo một số quy định Pháp luật hiện hành.
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm tin học liên quan;
 • Có khả năng nghe nói và giao tiếp tiếng Anh;
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt. Có khả năng tổng hợp, phân tích sự kiện và khả năng giải quyết tình huống tốt;
 • Trung thực và cẩn thận. Có sức khỏe đảm bảo công tác tốt và ý thức gắn bó xây dựng công ty lâu dài;
IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
 • Mức lương cao hưởng theo năng lực
 • Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
 • Được tăng cấp lương theo thâm niên
 • Được tham gia vào môi trường trẻ năng động
 • Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
 
 


Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0