JOB SEARCH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG

14/12/2021
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là tập đoàn đa ngành nghề. Do yêu cầu phát triển mảng Bất động Sản, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Chuyên môn:
TRÁCH NHIỆM

 1. Tổ chức quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm triển khai các nội dung công việc của Khối Quản lý xây dựng/ Các công ty Chủ đầu tư:
 • Điều phối để đảm bảo Khối Quản lý xây dựng tương tác tốt với các Khối, Phòng ban khác của Tập Đoàn và các CTTV (Phát triển dự án, Tài chính – Kế toán – Đầu tư, Kinh doanh BĐS, Quản lý khai thác vận hành, Các CTTV chủ đầu tư…) xuyên suốt quá trình từ phát triển dự án, triển khai thi công đến bàn giao, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng công trình;
 • Tổ chức quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế concept, cơ sở, kỹ thuật, thi công và các sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công;
 • Tổ chức quản lý và kiểm soát tiến độ phối hợp tổng thể triển khai các dự án;
 • Tổ chức quản lý và kiểm soát biện pháp thi công đã được phê duyệt;
 • Tổ chức quản lý và kiểm soát tổng chi phí xây dựng các dự án theo ngân sách đã được phê duyệt;
 • Tổ chức, điều hành, quản lý, kiểm soát công tác quản lý vật tư, thiết bị, công tác đấu thầu, quản lý hợp đồng, thanh quyết toán công trình thi công;
 • Thực hiện quản lý và kiểm soát thi công tại công trường, bao gồm:
 • Đề xuất thành lập các ban quản lý dự án,
 • Kiểm soát tiến độ thi công xây dựng tại công trường,
 • Kiểm soát hồ sơ chất lượng, khối lượng, hồ sơ hoàn công (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) trong quá trình thi công của nhà thầu,
 • Tổ chức kiểm soát công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy từ khi bắt đầu triển khai dự án đến khi nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.
2. Chiến lược và kế hoạch
 • Xây dựng kế hoạch và các quy trình hoạt động của Khối Quản lý xây dựng:
 • Hoạch định các kế hoạch, chương trình hoạt động của Khối;
 • Xây dựng và quản lý ngân sách họat động (năm, quý, tháng) của Khối.
3. Quản trị & Nhân sự
 • Quản lý, điều hành hoạt động của Khối Quản lý xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự
 • Quản lý và điều hành các Công ty Chủ đầu tư thuộc Khối Quản lý xây dựng để đảm bảo các Công ty Chủ đầu tư thực hiện công việc hiệu quả cao;
 •  Xây dựng cơ cấu nhân sự hiệu quả, tham gia tuyển dụng, đào tạo & phát triển đội ngũ nhân sự của Khối và các phòng/đơn vị nghiệp vụ;
 • Thẩm định và phê duyệt các Kết quả công việc, và các hạng mục chi phí liên quan đến hoạt động của Khối theo khung phân quyền;
QUYỀN HẠN:
 •  Được chỉ đạo, phân công, đôn đốc công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc Quản lý xây dựng đối với các Giám đốc/ Trưởng phòng thuộc phạm vi quản lý;
 •  Được yêu cầu nhân sự các Phòng/ bộ phận thuộc phạm vi quản lý báo cáo đột xuất hoặc theo định kỳ các thông tin, và các công việc nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của mình;
 •  Được đề nghị các bộ phận trong Văn phòng Tập Đoàn và các CTTV hỗ trợ, hợp tác các công việc liên quan đến phạm vi công việc của Khối Quản lý xây dựng;
 •  Được trực tiếp phê duyệt các chính sách, các khoản thu, chi theo phạm vi Khung phân quyền;
 •  Quyết định việc tuyển dụng nhân sự từ cấp Phó phòng trở xuống hoặc tương đương thuộc Khối Quản lý xây dựng; Phê duyệt việc tuyển dụng nhân sự cấp Trưởng/ Phó Ban Quản lý dự án theo ủy quyền của HĐQT/ CT;
 •  Phê duyệt các nội dung liên quan đến đánh giá hiệu quả làm việc đối với nhân sự từ cấp dưới Trưởng phòng trở xuống hoặc tương đương thuộc Khối Quản lý xây dựng; Phê duyệt các nội dung liên quan đến đánh giá hiệu quả làm việc đối với nhân sự cấp Trưởng/ Phó Ban Quản lý dự án theo ủy quyền của HĐQT/ CT;
 •  Được đề xuất khen thưởng, kỷ luật các nhân sự trong Khối Quản lý xây dựng/ Công ty tổng thầu từ cấp Trưởng phòng trở xuống.
 •  Phê duyệt việc đánh giá hiệu quả đào tạo đối với những chương trình đào tạo chuyên môn cho các phòng/đơn vị nghiệp vụ thuộc Khối trong phạm vi ngân sách đã duyệt.
YÊU CẦU PHỐI HỢP:
 • Phối hợp với các phòng ban chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ và quy trình.
 • Phối hợp với P. Phát triển dự án trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng về việc xin phê duyệt, thẩm định, cấp phép các thiết kế, đánh giá tác động môi trường, thiết kế kỹ thuật và thiết kế phòng cháy chữa cháy của công trình;
 • Phối hợp với PTGĐ TC – KT – ĐT trong quá trình đánh giá khả thi dự án, xây dựng và triển khai kế hoạch vốn, và tạm ứng, thanh quyết toán các hạng mục công trình;
 •  Phối hợp với PTGĐ Nội chính trong việc đề xuất, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến cơ cấu tổ chức của Khối Quản lý xây dựng; quản lý nhân sự, đánh giá hiệu quả làm việc, tuyển dụng và đào tạo với nhân sự thuộc Khối Quản lý xây dựng từ cấp tương đương Trưởng phòng trở xuống;
 • Phối hợp với các PTGĐ và các Ban chuyên môn thuộc các khối nghiệp vụ khác trong Tập đoàn trong việc triển khai các công việc chung của Tập đoàn;
 • Phối hợp/ tham vấn các ủy ban chuyên trách thuộc HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Tập đoàn.
 • Phối hợp/tham vấn P. Thanh tra xây dựng và Văn phòng Chủ tịch trong việc thẩm định, thanh tra các công việc thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Khối Quản lý xây dựng;
TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC:
 • Các Phòng/đơn vị nghiệp vụ thuộc Khối Quản lý xây dựng hoàn thành công việc với hiệu quả cao, đạt các tiêu chí đo lường hiệu quả công việc của Phòng;
 • Khối Quản lý xây dựng phối hợp tốt với các Ban chuyên môn, và các phòng nghiệp vụ các khối khác của Tập Đoàn để triển khai các công việc chung đạt hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn;
 • Kiểm soát chi phí liên quan đến hoạt động quản lý xây dựng hiệu quả, đưa ra được và triển khai được các chương trình tiết kiệm chi phí (Chi phí mua sắm vât tư thiết bị, chi phí thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án…);
 • Quản lý được các chỉ tiêu, yêu cầu về quản lý xây dựng của Tập Đoàn và các CTTV phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ tập đoàn và yêu cầu của cổ đông;
 • Xây dựng, đào tạo và phát triển được đội ngũ nhân sự Khối Quản lý xây dựng phù hợp với các giá trị cốt lõi và sự phát triển của Tập Đoàn.

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CẦN CÓ:

 • Chủ động báo cáo, trao đổi với Chủ tịch HĐQT/TGĐ về các vấn đề kịp thời và đảm bảo các vấn đề được giải quyết triệt để;
 • Chủ động phối hợp, thúc đẩy các Khối, Phòng, Ban khác thuộc Tập Đoàn và các CTTV để công việc được giải quyết triệt để;
 • Có khả năng bao quát, quản lý và điều hành hoạt động của toàn bộ các Phòng/đơn vị nghiệp vụ thuộc Khối Quản lý xây dựng;
 • Chủ động trao đổi với Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát,…) và nhà thầu thi công về các vấn đề và giải pháp giải quyết vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng, thi công;
 • Có khả năng cân bằng được giữa quản lý các công việc chi tiết và quản lý các kế hoạch tổng thể, các định hướng, chiến lược dài hạn;
 • Linh hoạt trong cách thức tiếp cận và trao đổi, đồng thời vẫn rất quyết liệt để đảm bảo các phương án, kế hoạch đã thống nhất;
 • Có khả năng thích ứng cao, chịu được áp lực công việc lớn;
 • Có khả năng giải quyết, xử lý nhanh chóng các mâu thuẫn trong công việc;
 • Có khả năng kết nối được các bên liên quan, kết nối được đội ngũ, đào tạo và phát triển được đội ngũ.
HỌC VẤN, KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG YÊU CẦU:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Cơ điện hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Có một trong các chứng chỉ/chứng nhận về Quản lý dự án: Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng; Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu; Định giá xây dựng...;
 • Có tối thiểu 18 năm kinh nghiệm trong công việc liên quan đến phát triển dự án, tư vấn/ thiết kế, quản lý dự án, xây dựng thi công, hoặc các công việc khác liên quan đến lĩnh vực xây dựng tại các công ty, tập đoàn quy mô lớn, trong đó có tối thiểu 10 năm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực Quản lý xây dựng, Bất động sản;
 • Có mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản;
 •  Có kinh nghiệm và khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện dự án; có khả năng xây dựng các tiêu chí đo lường hiệu quả hệ thống và điều phối thực hiện đánh giá hiệu quả công việc;
 • Am hiểu về các rủi ro của lĩnh vực quản lý xây dựng, bất động sản;
 • Am hiểu các quy định về pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng, phát triển dự án và thị trường bất động sản (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư…);
 • Có khả năng truyền đạt, giao tiếp, đàm phán tốt bằng lời nói và văn bản, bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Có sức khỏe đảm bảo công tác tốt và có ý thức gắn bó lâu dài với Công ty.

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
 • Mức lương cao hưởng theo năng lực
 • Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
 • Được tăng cấp lương theo thâm niên
 • Được tham gia vào môi trường trẻ năng động
 • Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
 
 


Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0