JOB SEARCH

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH

22/09/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là một công ty trong ngành hàng tiêu dùng (FMCG). Do yêu cầu phát triển, công ty cần tuyển dụng vị trí: TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Có trách nhiệm thực hiện công việc:
- Quản lý và điều hành bộ phận kế toán thực hiện các phần hành kế toán theo đúng quy định của công ty, các quy định pháp luật.
- Lập báo cáo tài chính tính chính xác, trung thực, kịp thời theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Đảm bảo việc kiểm soát chứng từ kế toán đảm bảo thông tin dữ liệu được cập nhật chính xác, kịp thời từ các phân hệ trước khi đổ vào phần mềm tài chính.
- Kiểm soát việc thực hiện quy trình và rủi ro vận hành của hệ thống, quy chế kiểm soát tài chính của công ty.
- Kiểm tra kiểm soát việc thực thi các quy định pháp luật về thuế, đầu tư, quản lý tài sản.
- Điều phối và phối hợp các bộ phận xây dựng và kiểm tra kế hoạch ngân sách của từng đơn vị. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch ngân sách của từng đơn vị. Đánh giá KPI tài chính của từng đơn vị theo yêu cầu
- Lập kế hoạch dòng tiền và cân đối nguồn vốn đảm bảo công tác thanh toán của Công ty theo kế hoạch kinh doanh.
- Kiểm soát hạn mức với từng tổ chức tín dụng, đảm bảo đáp ứng kịp thời đúng hạn các điều kiện chỉ số theo hợp đồng tín dụng
- Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Tài chính trong việc ra quyết định về dòng tiền, sử dụng các sản phẩm vay tín dụng.

1. Quản lý và điều hành công việc kế toán
- Quản lý nhân viên, phân công công việc và giám sát thực hiện đảm bảo nhân viên hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ và đúng quy định:
- Kế toán bán hàng và công nợ phải thu: kiểm soát bán hàng và hồ sơ xuất kho bán hàng đúng quy trình, kiểm soát phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT theo quy định của công ty và quy định của luật thuế. Phê duyệt hạch toán, theo dõi, báo cáo công nợ phải thu chính xác, kịp thời. Phối hợp với các ĐVKD lập kế hoạch thu nợ hàng tuần/tháng/quý phục vụ công tác lập kế hoạch dòng tiền, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn, tổng hợp báo cáo tình hình công nợ và thu nợ định kỳ.
- Kế toán mua hàng: kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt hạch toán hồ sơ mua hàng đúng quy trình quy định của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Chuyển hồ sơ thanh toán đúng hạn.
- Kế toán kho hàng: kiểm tra kiểm soát việc thực hiện quy trình quản lý kho của các đơn vị. Đối chiếu thường xuyên, định kỳ đảm bảo khớp số liệu giữa hệ thống quản lý các kho với phần mềm kế toán. Định kỳ hàng tháng/quý/năm rà soát đánh giá tuổi hàng hóa, đánh giá và cảnh báo định kỳ với các lô hàng xấu, chậm luân chuyển, hàng cận date và đề xuất với lãnh đạo thanh lý theo quy định.
- Kiểm soát chi phí: Kiểm tra chi phí, lập báo cáo chi phí theo hạng mục phí của từng phòng ban chính xác, kịp thời, đúng quy định, phân tích nguyên nhân biến động các hạng mục chi phí. Kiểm soát và đả bảo mọi chi phí được ghi nhận đúng kỳ, phù hợp với hàng mua và doanh thu.
- Kế toán thuế: Kiểm tra hồ sơ khai, quyết toán thuế đảm bảo đúng quy định, tối ưu thuế cho công ty.
* Kết quả đầu ra: Số liệu kế toán được phản ánh chính xác, kịp thời. Kiểm soát và cảnh báo cáo rủi ro công nợ, hàng hóa của công ty.

2. Báo cáo và phân tích
- Đóng sổ hàng tháng theo đúng kế hoạch và yêu cầu.
- Kiểm tra, phân tích và gửi BCTC theo chuẩn mực kế toán Việt Nam đúng thời hạn quy định của công ty.
- Lập các báo cáo cho các cơ quan chức năng, ngân hàng theo yêu cầu.
- Phân tích các chỉ số báo cáo tài chính, phân tích biến động doanh thu, chi phí định kỳ, lỗ lãi, phân tích các chỉ số tài chính cơ bản trên báo cáo
- Tài chính của công ty, chủ động đề xuất các giải pháp, biện pháp cải thiện các chỉ số tài chính.
- Phân tích hiệu quả kinh doanh theo ngành hàng, kênh và chỉ ra các rủi ro, các điểm mạnh để kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
* Kết quả đầu ra: 
- Báo cáo chính xác, kịp thời, phân tích chuyên sâu

3. Lập kế hoạch/ngân sách và kiểm soát kế hoạch, ngân sách
- Lập kế hoạch dòng tiền và điều phối dòng tiền tối ưu
- Xây dựng kế hoạch Lập ngân sách toàn công ty.
- Hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận Lập ngân sách theo mẫu biểu quy định và đúng kế hoạch.
- Kiểm tra Tính hợp lý, sự cần thiết của ngân sách các bộ phận đề xuất, làm việc với các bộ phận để rà soát, cắt giảm, bổ sung ngân sách phù hợp, đồng thời thống nhất ngân sách với từng bộ phận.
- Tập hợp, tổng hợp ngân sách của từng đơn vị, chi nhánh để lên ngân sách toàn công ty, Kế hoạch KQKD theo nhãn hàng, kênh, miền.
- Theo dõi việc thực hiện ngân sách, đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện của từng đơn vi, chi nhánh, nhóm hàng định kỳ hàng tháng, quý, năm. Đưa ra những cảnh báo cho các phòng ban, chi nhánh, lãnh đạo công ty về vượt ngân sách, sai định hướng kế hoạch.
- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nộp thuế đúng hạn

4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán
- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết. Định hướng và đưa ra các giải pháp để hoàn thiện chứng từ sổ sách của công ty phù hợp với kế hoạch tài chính qua từng thời kỳ.
- Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu cân đối số liệu (dữ liệu chi tiết và tổng hợp). Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các kế toán chi tiết
- Tổ chức kiểm tra, thẩm định tính hợp lý, hợp lệ tất cả các chứng từ, hóa đơn và yêu cầu hoàn thiện thủ tục thanh toán trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ kết chuyển đảm bảo phù hợp và khớp với các báo cáo của kế toán chi tiết. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp
- Giám sát, kiểm tra việc thu chi, quản lý quỹ tiền mặt của Công ty.
- Chỉ đạo việc lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Phòng.
* Kết quả đầu ra: 
Các số liệu, báo cáo tài chính kế toán được thu thập, ghi chép và hạch toán đầy đủ, chính xác, phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và quy định của Công ty.

5. Quản lý, điều phối công việc và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong Phòng
- Đánh giá và xác định nhu cầu nhân sự trong Phòng và đề xuất Tổng Giám đốc tuyển dụng. Tham gia thực hiện tuyển dụng nhân sự trong phòng theo quy trình.
- Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện
- Trực tiếp phân công, kiểm tra, hướng dẫn và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các thành viên trong Phòng.
- Chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ cho các thành viên trong Phòng xử lý các vấn đề phát sinh, phức tạp.
- Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong Phòng.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật và động viên, khuyến khích, thúc đẩy nhân viên trực thuộc thực hiện và hoàn thành công việc...
* Kết quả đầu ra:
- Nhân viên hiểu, tuân thủ đúng nội quy, kỷ luật, chế độ báo cáo của phòng
- Nhân viên được phân công, giao việc hợp lý, đánh giá và đề xuất khen thưởng, xử phạt công bằng, khách quan đúng quy định.

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Kiến thức:
+ Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán
+ Am hiểu kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

- Kỹ năng cần thiết:
+ Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo phân tích vấn đề
+ Kỹ năng lập kế hoạch, tham gia tổ chức thực hiện và phối hợp giám sát công việc khoa học.
+ Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán (Thành thạo PM ERP là một lợi thế)
+ Xử lý các xung đột và mâu thuẫn.

- Thái độ:
+ Cam kết
+ Chủ động trong công việc
+ Trung thực

- Yêu cầu khác:
+ Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Mức lương cao hưởng theo năng lực
- Lương thưởng tháng 13
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Được nghỉ 4 chủ nhật và 1 ngày thứ 7 trong tháng.

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 090 233 6805 / 096 850 8650
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0